Tekst Jednolity Statutu

 

Stowarzyszenia „CRACOVIA TO MY”Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „CRACOVIA TO MY” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., - Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 ) i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest miasto Kraków.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5

 

1.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie:

 • Działalność związana ze sportem (PKD 93.1).

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C).

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).

 • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z).

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).

 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).

 • Drukowanie i działalność związana z poligrafią (PKD 18.1).

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z).

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z).

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z).

 • Reklama (PKD 73.1).

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).

 • Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

 • Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).

 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1).

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z).

 • Nadawanie programów radiofonicznych 9PKD 60.10.Z).

 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z).

 • Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z).

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD. 96.04.Z).

 • Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2).

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z).

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z).

 • Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z).

 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z).

Działalność w zakresie podlegającym koncesjonowaniu podjęta zostanie po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

 

§6

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych.
Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 8

 

Celem Stowarzyszenia jest :

 • Promocja imprez sportowych wszystkich dyscyplin sportowych w CRACOVII.

 • Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego wśród zwolenników CRACOVII.

 • Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach CRACOVII wśród młodzieży szkolnej.

 • Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną  CRACOVII.

 • Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami  CRACOVII.

 • Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku sportowców CRACOVII.

 • Wspieranie rozwoju młodzieżowego sportu, a szczególnie piłki nożnej i hokeja na lodzie w Krakowie i Małopolsce.

 • Zwiększanie zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży.

 • Rozbudowa i rozwój bazy sportowej  CRACOVII.

 • Promowanie współpracy klubów sportowych z organami administracji rządowej i samorządowej.

 • Promocja sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

 • Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego.

 • Organizacja ruchu kibicowskiego.

 • Zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach sportowych podczas wszystkich działań CRACOVII.

 • Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów CRACOVII.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez :

 • Organizowanie spotkań z wybitnymi byłymi oraz obecnymi zawodnikami  CRACOVII.

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej.

 • Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej.

 • Organizowanie pokazowych i towarzyskich imprez sportowych.

 • Prowadzenie rozgrywek i organizowanie turniejów zespołów amatorskich.

 • Działania marketingowe promujące CRACOVIĘ i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie wspólnej z CRACOVIĄ akcji mającej na celu propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach CRACOVII wśród młodzieży szkolnej.

 • Wydawanie programu meczowego i czasopism.

 • Usługi reklamowe.

 • Wpływ na politykę informacyjną CRACOVII poprzez organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem CRACOVII i urzędnikami magistratu.

 • Udział w pracach zarządu CRACOVII poprzez konsultowanie z zarządem Stowarzyszenia najważniejszych posunięć marketingowych i transferowych, ustalania cen biletów, a także poprzez informowanie zarządu Stowarzyszenia o bieżącej sytuacji finansowej  CRACOVII.

 • Organizacja sprzedaży karnetów i biletów na mecze CRACOVII, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu lojalnościowego dla członków Stowarzyszenia.

 • Organizacja wyjazdów na mecze ligowe i pucharowe  CRACOVII.

 • Organizacja spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku zawodników CRACOVII.

 • Organizacja turniejów i festynów.

 • Produkcja i dystrybucja pamiątek sportowych.

 • Prowadzenie komercyjnych serwisów sms.

 • Nawiązanie i utrzymanie współpracy z innymi małopolskimi klubami sportowymi.

 • Współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Krakowa i Małopolski.

 • Współpracę z Klubami Kibica i Sympatykami klubów z terenu całego kraju.

 • Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport, a szczególnie piłkę nożną i hokeja.

 • Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.

 • Skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

Ilekroć w niniejszym statucie używana jest nazwa „CRACOVIA” rozumie się przez to wszystkie kluby, spółki sportowe, stowarzyszenia oraz sekcje sportowe oznaczone tą nazwą, a wywodzące się z Klubu Sportowego CRACOVIA Kraków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 

Stowarzyszenie ma członków :

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

 

§ 12

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklaracje członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 13

 

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalność Stowarzyszenia,

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 15

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna , która ukończyła 16 rok życia zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.§ 16

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 17

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

 • Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.

 • Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

 • Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 • Utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osobę prawną.

 • Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 18

 

1. Władzami Stowarzyszenia są :

a. Walne Zgromadzenie.

b. Zarząd.

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 19

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 20

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem  Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

3.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 • Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

 • Podejmowanie uchwały  w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 • Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 • Ustalenie wysokości składek członkowskich.

 • Nadawanie godności członka  honorowego.

 • Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 • Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 21

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy;

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa  oraz członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 23

 

Do kompetencji Zarządu należy :

 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 • Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

 • Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 • Sporządzanie sprawozdań z działalności.

 • Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

 • Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

 • Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

 • Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a)   Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

  b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

   c)  Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   d) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium  dla ustępującego Zarządu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział  V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 25

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich,

 • dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

 • wpływy z działalności statutowej,

 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 26

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, albo dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 27

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia .

 

§ 28

 

Do spraw nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

Nasze Zgody